Philippe F. A. J. Baron van Brakell op grootse wijze gehuldigd

De baron.

Philippe Frédéric Antoine Jacques Baron van Brakell, heer van Wadenoyen en Doorwerth (1830-1918)

Op 7 januari 1898 werd  Ph. F. A. J. Baron van Brakell van Wadenoyen van Doorwerth op grootse wijze gehuldigd ter gelegenheid van zijn zevende herbenoeming door H.M. Koningin- Regentes Emma, als burgemeester van de gemeente Doorwerth. Als zodanig was hij dus 42 jaar werkzaam en dat was aanleiding voor de bewoners van Doorwerth hun burgemeester te huldigen. De gemeente Doorwerth telde toen 418 zielen: 216 mannen en 202 vrouwen.

In alle stilte werden door de gemeenteambtenaren gelden bijeengebracht tot vestiging van een blijvend aandenken,  alles zonder voorkennis van de jubilaris die hiervan op de feestdag dan ook niets wist. `s Morgens om 11 uur hadden in het versierde schoollokaal de gemeenteraadsleden, de feestcommissie, familie en genodigden plaatsgenomen.

Welkom met Psalm 121 vers 4

Om half twaalf arriveerde de burgemeester die met orgelbegeleiding werd verwelkomd met het zingen van Psalm 121 vers 4. De eerste spreker was Ds. Chr. Yzonides, Hervormd predikant van Renkum (Heelsum viel in die tijd kerkelijk onder Renkum- red.). Hij eindigde met de woorden: “Wanneer U aan de hand Uws Gods moogt voortgaan, dan zyt ge veilig. God spare U nog een reeks van jaren voor de gemeente en Hij zegene U. Komt, dames en heren. Laat ons de geachte jubilaris van harte toebidden Psalm 134 vers 3”.

Links het postkantoor van Doorwerth. In 1911 vervangen door het nieuwe stadhuis van Doorwerth. Daarachter de kerk van Heelsum met daarvoor het plantsoen met de gedenkzuil. Rechts het in 1883 gebouwde schoolgebouw met onderwijzerswoning. Nu “Rehoboth”. De Heelsumse beek is buiten haar oevers getreden.

Links het postkantoor van Doorwerth. In 1911 vervangen door het nieuwe stadhuis van Doorwerth. Daarachter de kerk van Heelsum met daarvoor het plantsoen met de gedenkzuil. Rechts het in 1883 gebouwde schoolgebouw met onderwijzerswoning, nu “Rehoboth”. De Heelsumse beek is buiten haar oevers getreden.

Toespraak J.W.F. Scheffer

Daarna volgde een toespraak van de heer J.W.F. Scheffer, voorzitter van de feestcommissie. Hij zei o.a. “de 42 jaar die u als burgemeester dezer gemeente hebt doorgebracht zijn niet vruchteloos geweest. Niet alleen dat u U allen tot vriend gekregen hebt, ook die hier slechts korte tijd wonen, hebben U  leren kennen niet alleen als een goed en degelijk man, maar ook als een achtenswaardig man, iemand van de ware adel. En hiermede stel ik u dit album ter hand, waarin zijn aangebracht 2 tekeningen. De ene voorstellende de gedenknaald en de andere de weg waar de lindelaan zal komen.”
In het album waren de namen van de gevers gemeld. (In 1904 werd ter gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester van Doorwerth hem andermaal een gedenkboek aangeboden met wederom de namen van (vrijwel) alle volwassen bewoners van Doorwerth. Het bevindt zich in de collectie van Heemkunde Renkum-red.)
Vervolgens richtte het gezelschap zijn schreden naar het toen nog “omfloerste” monument.

Gezicht op Heelsum vanaf de kerkheuvel. Op de voorgrond de gedenkzuil Van Brakell, op de achtergrond rechts, gelegen aan de “Aan de Beek”, het in 1899 betrokken pand van de dameskostschool, het “Huis Heelsum”. In 1964 afgebroken om plaats te maken voor “De Koningshof”

Gezicht op Heelsum vanaf de kerkheuvel. Op de voorgrond de gedenkzuil Van Brakell, op de achtergrond rechts, gelegen aan de “Aan de Beek”, het in 1899 betrokken pand van de dameskostschool, het “Huis Heelsum”. In 1964 afgebroken om plaats te maken voor “De Koningshof”

Het weer was niet zo best, men moest regen en wind trotseren. Ter plekke aangekomen, werd het woord opnieuw gevoerd door de heer Scheffer, die sprak namens alle ingezetenen die ” U hoogachten en liefhebben. Dit monument is bijeengebracht door bijna alle ingezetenen van Doorwerth, allen eenvoudige mensen die dit met hun eenvoudig hart hebben tot stand gebracht. Doch zij allen hebben onze burgemeester lief en het is dan ook daardoor dat dit monument  tot stand is gekomen.”
Het gedenkteken werd onthuld en aan de jubilaris aangeboden. Aan de voorzijde van het gedenkteken staat te lezen:

“1856 7/1 1898 – Huldeblijk den Hoogwelgeboren Heer Ph. F. A. J. Baron van Brakell Doorwerth bij gelegenheid
zijner 7e herbenoeming tot burgemeester, aangeboden door de in- en opgezetenen van de gemeente Doorwerth.”

Deze nam hierop het woord en bedankte alle ingezetenen. Hij kon er geen verklaring voor geven waaraan hij zoveel verdiend had. Alles wat tot heil der gemeente tot stand is gebracht, zei hij, werd verkregen door gemeenschappelijke samenwerking, vooral van de gemeenteraad en de secretaris in het bijzonder en alle gemeenteambtenaren in het algemeen.
Daar de zenuwen van Zijne Edelachtbare teveel geschokt zouden worden, indien hij nog langer het woord voerde, sprak hij slechts deze wens uit dat zijn enige zoon ( Phillipe Frederik Anton zou geen burgemeester worden maar paardenfokker-red.) eenmaal hem zou opvolgen. Met een “Leve de Burgemeester, hiep hiep hoera” gaven de omstanders van hun vreugde blijk. Verder werden nog toespraken gehouden door de heren Van Borssele (familielid) en Rijnders de gemeentesecretaris.

Schoolkinderen zingen

In de namiddag werd de burgemeester door de schoolkinderen toegezongen; hieronder twee coupletten:
Ruim veertig jaar, ruim veertig jaar
Geachte burgemeester,
Werd Doorwerth steeds Uw zorg gewaar,
a
anvaard dan in dit jubeljaar Betuigingen van dank en eerbied
En hulde
De goede God, de goede God
Spaar’ U nog tal van jaren,
Hij schenke U voorspoed, vreugd en vree,
Dit is d`oprechte zegenbeê
Van allen die u lieven, loven
En eren.

De kleinen werden flink onthaald en keerden in opgewekte stemming huiswaarts. Het hoofd der school, de heer J . de Leeuw (in mei 1941 op 80 jarige leeftijd in Arnhem overleden)  had veel werk verzet. De feestdag werd besloten met een diner op de “Duno” van de heer Scheffer.
De feestcommissie bestond uit de heren: J. W. F. Scheffer, A. J. Aberson, A. W. G. Rijnders, G. Frederiks, J. van Maanen, J. Rothuizen (in 1910 de architect van het nieuwe gemeentehuis-red.), J. de Leeuw en Joh. Jansen.

Baron schenkt Zaal Concordia aan inwoners

De burgemeester wilde ook wat terugdoen. Bood enige tijd na zijn huldiging wederkerig de ingezetenen als bewijs van zijn bijzondere ingenomenheid een praktisch en kostbaar geschenk aan. Dit zou bestaan uit een gebouw waarin aan bestaande verenigingen in de gemeente, gelegenheid gegeven zou worden om geheel kosteloos te vergaderen. Dit lokaal zou de naam “Concordia” dragen.
Juni 1898 werd dit gebouwtje onder grote belangstelling geopend, waarbij het “Doorwerthse Mannenkoor” hoogst verdienstelijk enige nummers ten gehore bracht. De zangers, 22 in getal, werden door de gulle gastheer (baron van Brakell) flink onthaald op wijn, limonade, enz…(Het gebouw “Concordia” lag achter de woning die links van het voormalig hotel “Schoonoord” lag. Op de plek van “Schoonoord” ligt nu het verzorgingstehuis “`t Beekdal” – red.)

In het voorjaar van 1898 werd de lindelaan bij de gedenknaald geplant en kreeg ze later dat jaar de naam Koninginnelaan, toepasselijk vanwege de kroning van Wilhelmina tot Koningin der Nederlanden.
De gemeenteraad van Doorwerth op 13 december 1910 bijeen in de “De 2 Zalmen”, met enige leden van de feestcommissie uit 1898. V.l.n.r.: R. Roosenboom, Baron Van Brakell, (bakker) Johannes van den Berg (bewoner het “Stenenhuis””), Jan van Maanen (boer op “De Noordberg”), burgemeester Jhr. Ferdinand Wttewael van Stoetwegen, gemeentesecretaris A.W.G. Rijnders, D.J. van de Garde, papierfabrikant Gerrit Schut.

De gemeenteraad van Doorwerth op 13 december 1910 bijeen in de “De 2 Zalmen”, met enige leden van de feestcommissie uit 1898. V.l.n.r.: R. Roosenboom, Baron Van Brakell, (bakker) Johannes van den Berg (bewoner het “Stenenhuis””), Jan van Maanen (boer op “De Noordberg”), burgemeester Jhr. Ferdinand Wttewael van Stoetwegen, gemeentesecretaris A.W.G. Rijnders, D.J. van de Garde, papierfabrikant Gerrit Schut.

 

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.