Ambtenaar A. J. A Oderkerk (Renkum) Burgemeester Dussen

De jongste Burgemeester van Nederland

Met ingang van 16 juni 1946 is tot Burgemeester der gemeente Dussen benoemd de EdelAchtb. heer A. J. A. Oderkerk. De heer Oderkerk is geboren te Arnhem op 25 October 1915 Hij is in het bezit van het einddiploma gymnasium, het diploma gemeente-administratie A en het examen M O Staatsinrichting. Van begin 1936 tot medio 1938 was hij in de journalistiek werkzaam. In dat tijdvak en ook daarna leverde hij aan diverse dagbladen en periodieken bijdragen op letterkundig gebied.

Van medio 1938 tot 5 Juni 1940 was hij in militaire dienst (kaderopleiding); in Mei 1940 nam hij actief deel aan de gevechten op den Grebbeberg.

Sedert 4 october 1940 was hij eerst als volontair en daarna als ambtenaar in vasten dienst op de gemeente-secretarie van Renkum werkzaam. Hij verrichtte daar op alle afdeelingen benevens ten bureele van den gemeente-ontvanger en bij de administratie der gemeentepolitie verantwoordelijken arbeid.

Thans bekleedt hij den rang van commies met de functie van ambtenaar in algemeenen dienst der gemeente Renkum groot 24000 zielen. In deze functie stond hij sedert mei 1945 den burgemeester als particulier secretaris ten dienste. Daarnaast was hij ambtenaar van den burgerlijken stand belast met het voltrekken der huwelijken in de gemeente Renkum.

Hij nam zijn aandeel in het illegaal werk, was lid der VBA en later van het strijdend gedeelte der NBS. De gemeente Renkum vertoont in zooverre overeenkomst met de gemeente Dussen dat ook zij behoort tot een der zwaarst getroffen gemeenten van ons land.

Burgemeester Oderkerk is in 1960 Burgemeester van de gemeente Etten-Leur geworden. Men zag hem liever niet vertrekken in Dussen, zoals blijkt uit dit artikel uit het Nieuwsblad!

Vrijdagavond heeft burgemeester A.J.A. Oderkerk afscheid genomen van zijn gemeente Dussen. Het is een waardig, warm en af en toe daverend afscheid geworden, waarmede de Dussense gemeenschap – en eigenlijk de gehele streek- dank bracht aan de scheidende burgemeester, die gedurende 14 jaren zijn beste krachten heeft gegeven aan de gemeente Dussen en aan het gehele Land van Heusden en Altena. Want Oderkerk beperkte zijn werkterrein niet tot Dussen alleen. Na zijn komst in 1946 heeft hij de noden, behoeften en de sfeer van het gehele gebied leren kennen, de zorgen ervan op zijn schouders genomen en is daardoor uitgegroeid tot een regionale figuur, die Dussen en met Dussen het gehele Land van Heusden en Altena, node ziet vertrekken. Met gemengde gevoelens is dan ook het afscheid genomen, ook van de zijde van het burgemeestersgezin, dat zo goed wortel geschoten heeft in het Land van Heusden en Altena.
 Pastoor v.d. Hoven bood namens de bevolking van Dussen als afscheidscadeau de R.K. Encyclopedie aan, daarmede de dank van de inwoners tonende.
 Ds. Voortman sprak namens de Herv. gemeente. Hij dankte burgemeester Oderkerk voor de goede verstandhouding, die er altijd had bestaan tussen hen en de medewerking, die ondervonden was bij de bouw van de nieuwe kerk.
 

In Etten-Leur waren ze ook zeer tevreden met de Burgervader. In 1976 hebben ze een monument voor hem geplaatst.

(later meer over zijn rol in het verzet)

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.